werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naardertrekvaart

De Naardertrekvaart snijdt als een kaarsrechte lijn door het landschap tussen Muiden en Naarden. Het gebied was in het systeem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie een open inundatievlakte. De Naardertrekvaart vormde daarin het acces. Momenteel wordt het gebied doorsneden door snelwegen en een spoorlijn. Het gebied dreigt op verschillende plaatsen dicht te slibben. Om de versnippering van het landschap tegen te gaan wordt ernaar gestreefd het gebied zoveel mogelijk als een eenheid te behandelen. Dit betekent een uniforme inrichting van de grote ruimtelijke eenheden en zoveel mogelijk verstorende elementen verwijderen.
De Naardertrekvaart wordt versterkt door een bomenrij aan weerszijden van het water en aan minstens één oever een fiets-voetpad.
Bij de aanlanding van de trekvaart bij Muiden en Naarden wordt het vizier op beide vestingsteden versterkt.
Gebruikmakend van het idioom van de NHW – wallen, taluds, water – worden de verzorgingsplaats en het knooppunt Muiderberg heringericht. De verzorgingsplaats wordt een helder afgebakende eenheid, als een incident in een open landschap. Rondom het knooppunt Muiderberg wordt zoveel mogelijk beplanting verwijderd, waardoor het Naardermeer zich duidelijk aftekent als zelfstandig element.

Type project: landschasplan / viise
Opdrachtgever: Stimuleringsfonds voor de Architectuur i.s.m. Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie
In samenwerking met: Doesjka Majdandzic stedenbouwkundige
Jaar: 2004-2005